සිංහලයෙනි, මුලා නොවවු


video
                                                 

video


සිංහල හෙළයාගේ අඩවියේ සැරිසරණ ඔබට 
ඔබෙන් ලබාගත් බොහෝ දේ තිබෙනු දකින්නට ලැබෙනු ඇත.
රටත් ජාතියත් ආගමත් වෙනුවෙන් ඔබෙන් ලැබුන ඒ සෑමදේට ම කෘතගුණවේදී ස්තූතිය !


෴